Terms & Conditions

De bovenstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door mij, Evy van Nispen, handelend onder de naam Evy van Nispen. Evy van Nispen behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, voorwaarden te wijzigen of uit te breiden.

Bij het boeken van een fotoshoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Evy van Nispen. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

The above terms and conditions apply to all forms of photography by me, Evy van Nispen, trading under the name Evy van Nispen. Evy van Nispen reserves the right to change or extend conditions at any time without prior notice.

When booking a photo shoot you agree to the terms and conditions of Evy van Nispen. The applicability of the general terms and conditions of the other party is hereby expressly rejected.

Voorwaarden

 • Annuleren van een shoot kan tot 2 dagen voor de shoot.

 • Extra uren worden bij opdrachtgever in rekening gebracht. 

 • Bij last minute annuleringen ben ik genoodzaakt 50% afgesproken prijs in rekening te brengen.

 • Verhouding shoot & nabewerkingsuren is 1:1, tegen hetzelfde tarief, tenzij anders afgesproken.

 • Foto’s worden standaard 72dpi aangeleverd voor online gebruik, tenzij anders afgesproken.

 • Verhoudingen van foto’s dienen voorgaande de shoot bepaald te worden.

 • Er worden geen RAW-files of onbewerkte foto’s aangeleverd.

 • De geleverde foto’s mogen niet opnieuw bewerkt worden. Hieronder valt: Bijsnijden, kleurbewerking en het gebruik van filters.

 • Klachten of feedback melden binnen 1 week na aanlevering.

 • Bij online gebruik de credits onder naam Evy van Nispen, op Instagram: @evyvannispen

Offerte en Facturatie

 • Alle genoemde prijzen zijn altijd excl. wettelijke belastingen (btw, NL) á 21%.

 • De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen.

 • Reiskostenvergoeding buiten Breda 0,19 per km + parkeerkosten

Auteursrecht en Gebruiksrecht

 • Het auteursrecht en eigendomsrecht van foto’s berust bij Evy van Nispen, tenzij afgekocht.

 • De buy-out van online gebruik foto’s wordt nader overeengekomen.

 • Recht van publicatie voor print moet altijd worden afgekocht. De kosten van de buy-out worden nader overeengekomen. Beelden kunnen na de buy-out vrij gebruikt worden voor een nader overeen te komen termijn. De kosten van een nieuwe buy-out zullen hierna opnieuw bepaald worden.

 • Gebruik van fotografie zonder overeengekomen buy-out, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk wordt een vergoeding geëist ter hoogte van minimaal driemaal de shoot-dagprijs, afhankelijk van de inbreuk en gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig geleden schade.

Rules of engagement

 • You can cancel a shoot up to 2 days before the shoot.

 • Extra hours will be charged by the client. 

 • For last minute cancellations I am forced to charge a 50% agreed price.

 • Shooting & rework hours ratio is 1: 1, at the same rate, unless agreed otherwise.

 • Photos are delivered as standard 72 dpi for online use, unless otherwise agreed.

 • Ratios of photos must be determined prior to the shoot.

 • No RAW files or unprocessed photos are supplied.

 • The delivered photos may not be edited again. This includes: Cropping, color processing and the use of filters.

 • Report complaints or feedback within 1 week after delivery.

 • With online use the credits under the name of Evy van Nispen or Instagram: @evyvannispen

Quotation and Invoicing

 • All mentioned prices are always excl. Statutory taxes (VAT, NL) of 21%.

 • The payment term for an invoice is 14 days.

 • Travel costs outside of Breda is 0,19 pr KM + parking costs

Copyright and Ownership

 • The copyright and ownership of photos rests with Evy van Nispen, unless purchased.

 • The buyout of online use photos is further agreed.

 • The right of publication for print must always be bought off. The costs of the buyout are further agreed. Images can be used freely after the buyout for a period to be agreed upon. The costs of a new buyout will be determined again after this.

 • Use of photography without an agreed buyout is considered a copyright infringement. In the event of a breach, a compensation is demanded of at least three times the shoot day price, depending on the breach and use, without losing any right to compensation for other damage suffered.

ETW-2019-2807-EVY-148.jpg